23 mei 2020

Vervroegde start trainingen nieuw seizoen

Graag wensen we jullie nu alvast mee te delen dat onze club de start van het komende seizoen voor jeugd en senior teams vervroegd heeft.  Concreet komt het er op neer dat de trainingen voor onze jeugdteams reeds zullen starten vanaf de week van maandag 13 juli! 

Aangezien de normale begindatum van de trainingen voor jeugdteams standaard voorzien is tussen half en eind augustus betekent dit dus een vervroeging van 4 tot 6 weken.  Zo wensen we onze jeugdleden tijdens het grootste deel van de zomervakantie reeds 1 of 2 trainingen per week te kunnen aanbieden in een periode waarin normale zomervakantie activiteiten beperkter zullen zijn. Ook nu we vanaf volgend seizoen verder gaan werken aan de samensmelting van teams van onze beide campussen geeft dit de mogelijkheid aan de jeugdspelers om elkaar beter te leren kennen alvorens het seizoen effectief zal starten.

Ook de meeste senior elftallen zullen de trainingen 4 tot 6 weken vroeger aanvatten.  Info volgt via hun debetreffende trainers.

Graag komen we ook nog even terug op de vervroegde afsluiting van het huidige seizoen aangezien we hieromtrent toch wel enkele vragen ontvingen van ouders en trainers.

Allereerst wensen we te benadrukken dat ook tijdens het niet-corona tijdperk het seizoen van onze teams eindigt ten laatste op 31 mei. De competitie zelf eindigt dan eind april en in de maand mei zijn er dan normaal nog een aantal tornooien voorzien en worden de trainingen afgebouwd in functie van deze tornooien en de meeste teams stoppen hun activiteiten dan in de loop van de maand mei.

Gezien de verplichte lock-down en stilleggen van de competitie en voetbalactiviteiten half  maart zou er na de beslissing van de Nationale Veiligheidsraad om trainingen onder strikte voorwaarden terug toe te laten vanaf 18 mei dus kunnen gesproken worden van een tijdelijke heropstart na afloop van de normale competitie.

Onze club heeft hieromtrent alle pro’s en contra’s op tafel gelegd alvorens tot een weloverwogen beslissing over te gaan. Volgende criteria werden hierbij in acht genomen.
1. Veiligheid en gezondheid primeert steeds. Uit studies is inderdaad gebleken dat jongeren tot een lagere risico groep behoren. Bij de trainingen is er steeds begeleiding nodig en ook de gezondheid van deze trainers en medewerkers (die meermaals wel behoren tot een grotere risicogroep) mag niet uit het oog verloren worden. Binnen onze club hebben verschillende leden en medewerkers zeer direct naasten verloren tijdens deze corona crisis. De drang om – na een voor iedereen moeilijke lock down periode – weer op het veld te staan mag hier dus zeker niet primeren op mogelijke gezondheidsrisico’s.
2. Onze club wenste enkel tot een heropstart over te gaan indien deze kon aangeboden worden voor alle leden/teams van onze club. Onze club wenste geen onderscheid te maken en de eventuele heropstart te laten afhangen van trainers / begeleiders die dit wel of niet zien zitten. Onze club wenste ook geen trainers tegen hun eigen wil te pushen om trainingen terug op te starten.
Het zou als club zeer moeilijk te verklaren zijn dat speler A van het gezin wel terug kan beginnen trainen en speler B van hetzelfde gezin niet. Dit wensten we dus absoluut te vermijden.
3. De zeer strikte maatregelen die Voetbal Vlaanderen oplegt voor de heropstart moeten door onze club voor alle teams kunnen gewaarborgd worden. Verschillend met de bedrijfswereld of onderwijssector (waar er ook een gedeeltelijke en gefaseerde heropstart is) werkt onze club enkel met vrijwilligers. Deze vrijwilligers kunnen echter niet steeds aanwezig zijn om de nakoming van de verplichte maatregelen te ondersteunen. Het zou van bestuurszijde al te gemakkelijk zijn om alle verantwoordelijkheid hiervoor bij de trainers en afgevaardigden zelf te leggen.

Rekening houdende met bovenstaande criteria heeft onze club beslist om de heropstart van het huidige seizoen (na afloop van het normale seizoen) niet te laten plaatsvinden aangezien niet aan al deze criteria kon voldaan worden.

Wij begrijpen de teleurstelling bij bepaalde spelers, ouders en trainers maar rekenen ook op het begrip voor de beslissing die dus gebaseerd is op bovenstaande criteria.

Onze club blijft echter niet bij de pakken zitten en heeft daarom geopteerd om het komende seizoen reeds te laten starten tijdens de week van 13 juli.

Intussen kunnen hiervoor alle nodige maatregelen genomen worden zodat dit kan voorzien worden :
• voor alle teams
• op een veilige manier
• conform de voorschriften van Voetbal Vlaanderen

We hopen alvast met deze beslissing de komende zomervakantie voor onze jeugdleden wat aangenamer te maken.

Ondertussen wensen we alle leden een goede gezondheid toe!

Bestuur Excelsior Mariaburg