INTERN REGLEMENT

Laatste versie 11/04/2024

Voetbal is een ploegsport en daarom verwacht EXCELSIOR MARIABURG dat alle spelers, trainers, afgevaardigden en ouders enkele afspraken en regels respecteren. Enkel op die manier kan de samenwerking tussen club, trainers, afgevaardigden, spelers en ouders vlot verlopen.

Bij ongeregeldheden, bepaalde voorvallen of in geval van twijfel biedt dit reglement ten alle tijde een houvast. Bovendien is het de bedoeling om proactief in te spelen op de mogelijke problemen. Voorkomen is dan ook beter dan genezen. Richtlijnen en reglementen kunnen alleen maar effectief zijn als ze door alle partijen worden opgevolgd.

INTERN REGLEMENT EXCELSIOR MARIABURG

Algemeen

 • Elke trainer, speler en ouders neemt kennis van dit reglement. Door hun aansluiting bij onze club en het betalen van het lidgeld verklaren de leden hun akkoord met dit huishoudelijk reglement.
 • Dit reglement is beschikbaar op de website en kan op elk moment gewijzigd worden door het bestuur. Deze wijziging wordt gemeld op de website.
 • Indien ouders en/of spelers niet schriftelijk reageren binnen de 14 dagen gaan ze akkoord met deze wijziging en geldt hun bestaande kennisname ook voor dit nieuw huishoudelijk reglement.
 • Hou onze accommodaties (en die van onze tegenstrevers) netjes. Klop voetbalschoenen buiten af, vooraleer je de kleedkamer binnengaat. Spoel geen voetbalschoenen af onder de douche.
 • De kantine wordt niet betreden met voetbalschoenen.
 • Om diefstal zoveel mogelijk uit te sluiten, vragen wij om zo weinig mogelijk waardevolle voorwerpen mee te brengen naar training en/of wedstrijden.
 • Diefstal van materiaal of persoonlijke bezittingen van medespelers betekent directe verwijdering uit de club en zal gerechtelijk vervolgd worden.
 • Wie rommel maakt, ruimt dat zelf op. Neem lege flesjes na een training of wedstrijd mee naar de kleedkamer en deponeer ze daar in de vuilnisbak.
 • Indien een speler opzettelijk schade toebrengt aan de accommodatie van de club, zal hij hiervoor verantwoordelijk worden gesteld en de daaruit voortkomende kosten zelf dienen te betalen.
 • In de kleedkamers wordt ook niet gespeeld. Afval wordt er achtergelaten in de vuilnisbak. Blijf voor en na trainingen en wedstrijden niet langer in de kleedkamer dan noodzakelijk.
 • De gebouwen van EXCELSIOR MARIABURG zijn rookvrij.
 • Wie een training of wedstrijd wil spelen voor een andere club vraagt hiervoor steeds toestemming aan zijn trainer en aan de jeugdverantwoordelijke.
 • Wie in het tussenseizoen onze club wil verlaten en wil overstappen naar een andere club, kan dat enkel op eigen initiatief en volgens de reglementen van de KBVB tussen 1 en 30 april. Na het verstrijken van deze deadline, kunnen spelers enkel nog uitgeschreven worden indien de club geen team kan aanbieden in de leeftijdscategorie van de speler.
 • Het is verboden voor al onze spelers, trainers en afgevaardigden om onze terreinen te betreden buiten de tijdstippen de voorzien zijn voor de trainingen georganiseerd door onze club en de tijdstippen voorzien voor de thuiswedstrijden.

Lidgeld

 • Het bestuur bepaalt elk jaar de hoogte van het lidgeld
 • Het lidgeld dekt de administratiekosten verbonden aan de aansluiting van een speler aan de KBVB, verzekering bij KBVB, kosten voor onderhoud terreinen, kantine, vergoeding trainers, aankoop materiaal, …
 • Indien men, om welke reden ook, voor het einde van het seizoen stopt met voetballen, de club op eigen initiatief verlaat of verwijderd wordt uit de club, wordt het lidgeld niet terugbetaald.
 • Bepaalde ziekenfondsen betalen een deel van het lidgeld terug. Na betaling van het lidgeld kan u een attest voor het ziekenfonds opvragen bij Werner Cruysweegs via ProSoccerData

Houding van de spelers

 • De club verwacht van de spelers dat zij zich keurig en beleefd gedragen tegenover trainers, afgevaardigden, bestuursleden, scheidsrechters, medespelers, tegenstrevers en publiek.
 • Bij aankomst of vertrek (bij een training of wedstrijd) begroeten onze spelers de trainer en/of afgevaardigden. Dit kan gebeuren door een hand te schudden.
 • Elke speler schudt de hand van de scheidsrechter en de tegenstander, ongeacht wat er tijdens de wedstrijd is gebeurd.
 • Goede sfeer in een ploeg is heel belangrijk. Eventuele conflicten moeten daarom zo snel mogelijk met alle betrokkenen worden uitgepraat.
 • De speler heeft respect voor de tegenstander, de scheidsrechter en het publiek.
 • De speler accepteert de beslissingen van de scheidsrechter (en de grensrechters), ook al is die het daar niet mee eens.
 • Pestgedrag wordt absoluut niet getolereerd en zal door het bestuur op gepaste wijze worden gesanctioneerd. Herhaaldelijk pestgedrag kan leiden tot een uitsluiting uit onze club.
 • EXCELSIOR MARIABURG voert een absolute nultolerantie tegenover het gebruik van drugs. Spelers die betrapt worden op het gebruik of bezit van illegale middelen, riskeren uitsluiting uit de club.
 • Wie tijdens een wedstrijd onsportief of ongepast gedrag vertoont, wordt onmiddellijk vervangen.

Kleding en materiaal

 • Onze club stelt voor ieder team de wedstrijdshirts ter beschikking. Spelers brengen bij iedere wedstrijd hun persoonlijke wedstrijdkousen en broekje mee voor de wedstrijden. Na de wedstrijd wordt het wedstrijdshirt terug aan de trainer/afgevaardigde bezorgd. De was van de wedstrijdshirts dient te gebeuren door de leden van het team zelf. Best wordt hiervoor een beurtrol afgesproken.
 • Beenbeschermers en voetbalschoenen zijn verplicht, worden ook door de speler zelf aangeschaft.
 • Op trainingen en wedstrijden worden altijd scheenbeschermers gedragen
 • Na een training of wedstrijd klop je vuile voetbalschoenen steeds buiten af op de daartoe bestemde plaats.
 • Er worden geen voetbalschoenen afgewassen onder de douche!
 • Alle spelers dragen sportkledij tijdens de training. Bij slecht weer is een regenvestje en lange broek aangewezen
 • De spelers helpen de trainer na een training met het opruimen van het trainingsmateriaal (kegeltjes, doelen,ballen,…)

Regels voor de spelers

 • Voetbal is een teamsport. Probeer zo veel mogelijk trainingen en wedstrijden bij te wonen. Wie niet aanwezig kan zijn op een wedstrijd of training verwittigt altijd de trainer. Bij niet verontschuldigde afwezigheid zal daar rekening mee gehouden worden bij de volgende wedstrijd.
 • Bij een wedstrijd of tornooi heeft iedere speler vanaf de U15 reeksen verplicht zijn identiteitskaart bij. Spelers zonder identiteitskaart worden niet opgesteld! Het opstellen van een speler zonder identiteitskaart levert de club een boete op. Bovendien verliest de ploeg de wedstrijd met forfaitcijfers!
 • Op trainingen is iedereen ten laatste 15 minuten voor aanvang van de training aanwezig. Op die manier kan iedereen zich rustig klaarmaken en kan de training stipt beginnen.
 • Bij wedstrijden is iedereen ook stipt aanwezig op het afgesproken tijdstip. Deze tijdstippen zullen ook gecommuniceerd worden door de desbetreffende trainers/afgevaardigden.
 • Wie bij een uitwedstrijd rechtstreeks naar het terrein van de tegenstrever rijdt, verwittigt hiervan tijdig de trainer/afgevaardigde.
 • Wie wil deelnemen aan een training of wedstrijd van een andere club, vraagt daarvoor altijd toestemming aan één van de jeugdverantwoordelijken.

Regels voor de trainers

 • De trainer is verantwoordelijk voor het plaatsen en opruimen van terreinen (doelen, hoekschopvlaggen, potjes,…) bij wedstrijden.
 • De trainer is verantwoordelijk voor de orde in de kleedkamer tot de laatste speler die heeft verlaten. Hij beslist ook wanneer de spelers de kleedkamer mogen verlaten.
 • De trainer heeft een voorbeeldfunctie en heeft respect voor de spelers, ouders en begeleiders en uiteraard ook voor de tegenstander en de scheidsrechter.
 • De trainer brengt spelers passie bij voor het spel bij en waakt over de fair-play.
 • De trainer is verantwoordelijk voor de trainingsmaterialen (ballen, hesjes, potjes, doelen, …) en zorgt ervoor dat deze na de trainingen worden opgeborgen op de daarvoor bestemde plaatsen.
 • De trainer neemt deel aan de trainersvergaderingen die door de de club worden ingelegd.
 • De trainer ziet er op toe dat de spelers gepaste kledij aanhebben naargelang de weersomstandigheden.
 • De trainer deelt op de laatste training voor een wedstrijd mee hoe laat er wordt verzameld wordt voor de wedstrijd.
 • De trainer zorgt voor het tijdig verwittigen van spelers en ouders bij eventuele wijzigingen of afgelastingen van wedstrijden en/of trainingen. Hij geeft deze info ook door aan de jeugdverantwoordelijken
 • De trainer overlegt bij problemen altijd met de jeugdverantwoordelijken.

Regels voor afgevaardigden

 • De afgevaardigde is de rechterhand van de trainer en helpt bij het plaatsen en opruimen van de terreinen op wedstrijddagen.
 • De afgevaardigde vult steeds het wedstrijdblad in via de online tool van de KBVB en zorgt er bij de thuiswedstrijden voor dat ook de tegenpartij het wedstrijdblad vervolledigt.
 • De afgevaardigde zorgt ervoor dat alle spelers van onze jeugdteams na een thuiswedstrijd een drankbonnetje krijgen.
 • De afgevaardigde zorgt voor het bedelen van flessen water aan thuisploeg en tegenpartij of wijst hen op de mogelijkheden van de water dispensers (terrein Zwemdok)
 • De afgevaardigde ontvangt de scheidsrechter en begeleidt hem tijdens diens aanwezigheid op ons terrein.
 • Ook de afgevaardigde vervult in alle omstandigheden een voorbeeldfunctie. Hij gaat dus ook respectvol om met de eigen spelers, de tegenstanders, de scheidsrechter en het publiek.
 • De afgevaardigde zorgt ervoor dat de tas met wedstrijdkledij na de wedstrijd asap uitgeladen wordt in de desbetreffende wasmanden en plaatst de wedstrijdtas in de hiertoe voorziene ruimte.
 • De afgevaardigde verlaat na een wedstrijd als laatste de kleedkamers en checkt of er geen materiaal achter gebleven is.

Regels voor ouders

 • Ouders zorgen ervoor dat hun kind tijdig aanwezig is op trainingen en wedstrijden en dat de trainer verwittigd wordt bij afwezigheid.
 • Ouders zorgen ervoor dat het lidgeld op tijd betaald wordt.
 • Ouders zorgen ervoor dat een kind vanaf de U15 reeksen altijd zijn identiteitskaart bijheeft.
 • Ouders hebben altijd en overal een voorbeeldfunctie. Aanmoedigen mag (moet), maar blijf altijd positief, ook bij verlies of tegenover de tegenstander. Ga ook nooit in discussie met supporters van de tegenpartij
 • Ouders tonen positieve belangstelling voor de sportieve prestaties van hun zoon/dochter en steunen hen ook bij tegenslagen en teleurstellingen.
 • Ouders leggen geen hoge druk op hun kinderen. Plezier is belangrijk en sport is meer dan winnen of verliezen. Voetbal draait ook om teamspirit, vriendschap en samenwerking.
 • Ouders trekken nooit de beslissingen van de scheidsrechter in twijfel. De man heeft een bijzonder moeilijke taak.
 • Ouders bemoeien zich tijdens de wedstrijd niet met de opstelling en de tactiek. Dat is het werkgebied van onze trainers. Wie toch vragen of bedenkingen heeft, kan daar na de wedstrijd in alle rust over praten met de trainer en de jeugdverantwoordelijke .
 • Voetbal is een ploegsport. Wij rekenen dan ook op de aanwezigheid van uw kind. Straf het niet door het bijwonen van trainingen of wedstrijden te verbieden.
 • Ouders zorgen voor een haalbaar en gezond evenwicht tussen de sportactiviteiten en de schoolse verplichtingen van je kind.
 • Ouders blijven altijd achter de omheiningen bij trainingen en wedstrijden.
 • Ouders proberen zoveel mogelijk aanwezig te zijn op clubactiviteiten als eetfestijnen, tornooien en andere extra-sportieve evenementen. Helpende handen worden overigens altijd geapprecieerd.
 • Ouders zorgen ervoor dat de kledij van hun kinderen genaamtekend is,zo kunnen we verloren voorwerpen tot een minimum beperken.
 • Ouders helpen hun kinderen een gezonde levenswijze te ontwikkelen en geven zelf het goede voorbeeld.
 • Ouders van onze jeugdspelers dragen er zorg voor dat de persoonlijke wedstrijdshort en kousen steeds proper gewassen worden.

Verzekering

 • Om aanspraak te kunnen maken op de verzekering van de KBVB, moet het door de geneesheer ingevulde aangifteformulier (bij je afgevaardigde of op het secretariaat te verkrijgen), samen met een geel klevertje van de mutualiteit, binnen de 10 kalenderdagen na het ongeval binnen zijn gebracht bij de Gerechtigd Correspondent.
 • Vergeet eventuele nazorg niet aan te duiden op het formulier, zodat deze eveneens worden terugbetaald.
 • Vóór het hervatten van training en competitie vragen we het attest van genezing ingevuld aan de GC

Verplaatsingen

 • De verplaatsingen worden meestal met de auto gemaakt.
 • Alle spelers, trainers en afgevaardigden zijn aanwezig op het afgesproken uur.
 • Niemand vervoert in zijn auto meer spelers dan toegelaten door de verzekering.
 • Wie spelers meeneemt in zijn auto respecteert de wegcode en houdt zich aan de snelheidsbeperkingen.
 • De chauffeur waakt erover dat iedereen in de auto zijn gordel draagt.
 • Alcohol en drugs zijn uit den boze voor onze chauffeur.

Studies en sport

 • De studie heeft altijd voorrang op het voetbal.
 • Indien een speler voor een training of wedstrijd verstek moet geven omwille van schoolverplichtingen, meldt hij dit tijdig aan de trainer.

Sancties

 • Bij het niet naleven van dit huishoudelijk reglement kunnen respectievelijk door de trainer en afgevaardigden, in samenspraak met het bestuur sancties genomen worden.
 • Gele en rode kaarten wegens negatieve kritiek (op spelers, spelleiding, supporters of verantwoordelijken) of wegens onsportief gedrag (natrappen, vechtpartijen…) worden bestraft. De straf wordt bepaald door de trainer in overleg met het bestuur.
 • De boetes uitgesproken door de K.B.V.B worden ten laste gelegd van de speler of zijn ouders